CHCI PRODAT FIRMU

končíte
s podnikáním?

syndrom vyhoření,  rodinné důvody, stáří

zdědili jste firmu
a nemáte zájem
v ní pokračovat?

majetkové vyrovnání, nedostatek zkušeností

rozcházíte se
se společníky?

ani jeden nemáte zájem a možnost firmu od ostatních převzít

Využijte naší služby: „ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE SPOLEČNOSTI“ a dosáhněte maximálního výnosu z hodnoty vaší společnosti.

CO VÁM NABÍZÍME:

1) Po podpisu DOHODY O MLČENLIVOSTI provedeme ZDARMA prvotní analýzu společnosti formou konzultace s majiteli společnosti v sídle, resp. provozovnách společnosti a na jejím základě vám připravíme NABÍDKU SPOLUPRÁCE.

2) V případě, že se dohodneme na spolupráci, dojde k podpisu MANDÁTNÍ SMLOUVY – SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE. Následně členové našeho týmu ZDARMA prověří aktuální stav společnosti a to formou INTERNÍHO AUDITU a OCENĚNÍM PODNIKU. Tyto POSUDKY jsou podkladem pro PREZENTACI, obhajobu nabídkové ceny a návrhu STRATEGIE PRODEJE SPOLEČNOSTI.

3) Tyto podklady slouží nejen k optimálnímu a serióznímu stanovení nabídkové ceny, ale i k zjištění, zda je firma k prodeji dostatečně připravena, resp. zda součástí procesu prodeje nebude formou dodatku k mandátní smlouvě i RESTRUKTURALIZACE FIRMY s cílem dosáhnutí maximalizace výnosů z prodeje.

4) Po odsouhlasení NABÍDKOVÉ CENY připravíme PREZENTACI FIRMY, kterou budeme distribuovat potencionálním předem vytipovaným cílovým skupinám. Poskytování informací včetně identifikace společnosti v tomto prospektu je pouze v rozsahu odsouhlaseném majiteli společnosti. Případný zájemce o bližší informace je seznámen s dalším rozsahem informací jen na základě podpisu ZÁVAZKŮ MLČENLIVOSTI a opět jen v rozsahu odsouhlaseném majiteli společnosti. Další uvolňování informací je závislé od postupu jednání a citlivosti poskytovaných dat.

Součástí procesu prodeje společnosti je:

– strukturování nabídky s ohledem na daňové a právní aspekty

– posuzování jednotlivých návrhů

– koordinace a podpora či zastupování při jednání

– asistence při hloubkovém auditu / DUE DILIGENCE prováděná investorem

– zajištění transakčních smluv

– zajištění vypořádání transakce včetně zajištění služeb ADVOKÁTNÍ popř. notářské ÚSCHOVY.

Po celou dobu procesu prodeje budete jako majitelé součástí PRODEJNÍHO TÝMU a o jednotlivých úkonech budete v součinnosti s moderátorem prodeje spolurozhodovat, především pak samozřejmě o prodejní ceně při prodeji aktiv.

CENA za tuto službu je stanovena DOHODOU.

Standardně je struktura odměny:

provize v případě realizace prodeje společnosti (pokud neprodáme, nic neplatíte)

– v případě restrukturalizace průběžné poplatky na krytí našich nákladů

Jelikož kažký podnik je jedinečný, tak i podmínky zprostředkování prodeje jsou stanovovány individuálně v závislosti na rozsahu našich služeb a jsou specifikovány v prvotní NABÍDCE SLUŽEB.

MÁM ZÁJEM O NEZÁVAZNOU KONZULTACI