INTERIM MANAGEMENT

INTERIM MANAGEMENT

Interim Management je dočasné (krátkodobé) působení manažera na předem
dohodnutou dobu s pevně danými úkoly a cíli.

Chystáte zásadní změnu ve firmě a potřebujete ji implementovat mimo stávající manažerský tým?

Potřebuje externí pomoc na zvládnutí výjimečné situace?

Ralizujete nový projekt a hledáte manažera na krátkodobou implementaci tohoto projektu do stávajícího systému řízení?

Realizujete manažerskou změnu a do doby standardního výběrového řízení hledáte externího manažera pro překlenutí této doby?

Jsme schopni vám nabídnout

Zkušené manažery a zároveň odborníky v konkrétní profesi:

změnový manažer / strategy marketing,

odborník na korporate finance,

odborník na lidské zdroje / HR,

odborník na retail business,

Interim management byl původně využíván hlavně v krizovém řízení organizací, posléze se rozšířil do oblasti transformačních projektů. Používá se dnes při zavedení nových postupů a metod řízení, při integraci podniků po fúzi, nebo při náhlém výpadku klíčového vedoucího pracovníka.

PRŮBĚH TYPICKÉHO MANDÁTU

Mandáty Interim manažerů se liší svým rozsahem a nároky, zahrnují velké změnové projekty, “náhradu” nepřítomných klíčových manažerů, řízení odborných projektů a transformaci celých organizací.

Sledují však obvykle schéma zahrnující analýzu, návrh řešení, jeho realizaci po zakončení projektu spolu s předáváním zodpovědnosti zpět do organizace.

Ve fázi analýzy a počátečního auditu je práce Interim manažera podobná činnosti poradce, následně v implementační fázi přechází v projektový management a při předávání Interim manažer často působí jako kouč či školitel.

KROK 1 – Zadání, výběr a nasmlouvání Interim manažera

Zadavatel formuluje sám nebo s pomocí konzultanta projektový plán, který zohlední aktuální situaci a cíle projektu.

Smlouva obsahuje zadání a hlavní cíle, předpokládanou délku mandátu a obchodní podmínky jakož i vymezení zodpovědností za rizika (dohoda o mlčenlivosti, zákaz konkurence, vymezení hmotné zodpovědnosti, podmínky a lhůty ukončení smlouvy).

KROK 2 – Vstup do organizace a počáteční analýza

V rámci prvních (zpravidla 10) dnů Interim manažer vypracuje

  • situační analýzu,
  • vytvoří projektový a časový plán s vytyčením cílů, priorit a stanovením očekávaného přínosu,
  • při mandátech pojatých jako “zástup” musí Interim manažer tuto analýzu uskutečnit paralelně s operativní činností.

KROK 3 – Návrh řešení

Po úvodní analýze představuje Interim manažer sám nebo s podporou zprostředkovatele vlastní návrh změn a cílů pro svůj mandát. Pokud se vnímání výchozí situace a žádoucích změn zásadně liší od původního zadání, zákazník může tuto změnu akceptovat anebo spolupráce mezi ním a interim manažerem v tento okamžik skončí.

V případě „zástupu“ původní analýza a návrh řešení poukazuje na míru identifikace a vhodnosti Interim manažera se svěřenou rolí.

KROK 4 – Implementace řešení

Interim manager řídí implementaci projektu společně s pracovníky organizace a zároveň informuje o postupu projektu a poskytuje zadavateli pravidelnou zpětnou vazbu, buď sám, nebo ve spolupráci se zprostředkovatelem. Oboustranná zpětná vazba je důležitá pro zachování nutné míry objektivity v hodnocení činnosti interim manažera a ostatních pracovníků a pro sledování možného vývoje původních cílů. Míra vlastních odborných vstupů interim manažera, řízení týmů nebo strategického dohledu nad projektem se liší dle zadání a druhu mandátu.

KROK 5 – Dokončení a předání projektu

Ke konci projektu musí interim manažer ověřit dosažení definovaného zadání a spokojenost zadavatele. Tato fáze často zahrnuje předávání know-how a trénink stálých pracovníků organizace, identifikaci a případný nábor následovníků a zhodnocení procesu včetně omylů a získaných zkušeností.

JAK VÁM POMŮŽE INTERIM MANAGEMENT

Interim management = bleskové obsazení specializované pozice na přechodné období
Pokud byste měli operativně shánět specialistu na přechodné období, bez zkušeností to může být až skoro nadlidský úkol. Máme know-how na to, jak obsadit při neplánovaném ukončení pracovního poměru, dlouhodobé nemoci, při navýšení kapacit výroby nebo při nových projektech vysoce specializované pozice. Když projekt skončí, spolupráce s „dočasným“ zaměstnancem končí.

Interim management šetří čas / peníze

Výběr a zaškolení nově nastupujícího specialisty může trvat i několik měsíců. A tento čas většinou u situací, kdy je potřeba „vytrhnout trn z paty“ není. S námi jste danou pozici schopni obsadit s minimem stresu i během prvního týdne zahájení spolupráce.

Rychle a efektivně zapojí odborníka do Vaší interní problematiky
Po 3 – 12 měsících nebo po splnění všech úkolů a cílů spolupráce s dosazeným zaměstnancem končí. Za tu dobu se však stane platným členem Vašeho týmu. Při výběru specialisty pro nás hraje velkou roli právě i jeho osobnost.

VÝHODY SPOLUPRÁCE

Rychlost

Zahájení spolupráce do maximálně jednoho týdne od zadání. Bez zbytečných prodlev a čekacích lhůt.

Odbornost

Jsme odborníci a specialisté na jednotlivé specializované obory.

Časová flexibilita projektu

Při zahájení projektu je stanovena doba trvání projektu, kterou lze v průběhu jejího trvání flexibilně měnit.

Tah na branku

Na samém začátku projektu jsou stanoveny základní cíle, na jejichž splnění interim manažer od zahájení projektu intenzivně pracuje. Jsou v podstatě základním motivem spolupráce.

MÁM ZÁJEM O NEZÁVAZNOU KONZULTACI